Verzendkosten

Voor bestellingen die binnen Nederland gratis bezorgd worden . 

De verzendkosten van uw bestelling zijn ook zichtbaar tijdens het bestelproces.

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1  Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij netwerkplanet.net , nader te noemen leverancier, optreedt als producent en/of verkoper en leverancier van goederen en diensten, in de ruimste zin des woords,jegens haar wederpartij, hierna te noemen afneemster, en alle overeenkomsten die daaruit voortspruiten.

1.2 Wijzigingen van de overeenkomst is slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk, schriftelijk aan leverancier is medegedeeld en door deze laatste uitdrukkelijk, schriftelijk is aanvaard.

Artikel 2  Aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding door afneemster bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft de leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Mondelinge en/of telefonische afspraken gelden slechts, indien zij door leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Leverancier is bevoegd de prijzen van de reeds gesloten overeenkomsten te wijzigen, indien
a. deze wijziging te wijten is aan wijziging in de vastgestelde koersen van buitenlandse valuta;
b. na het sluiten van de overeenkomstprijzen van de goederen welke leverancier niet zelf vervaardigt, lonen, salarissen, sociale of andere overheidslasten, heffingen van rechten, vrachten en assurantiepremieën wijzigen.

2.4 In het geval, bedoeld in lid 3, heeft afneemster niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

2.5 Leverancier heeft te allen tijde het recht om, alvorens te leveren of de levering voort te zetten, van afneemster te verlangen, dat afneemster genoegzame zekerheid jegens leverancier stelt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens leverancier, bij gebreke waarvan leverancier gerechtigd is om de overeenkomst te ontbinden, respectievelijk voor de toekomst ontbonden te achten.

2.6 Indien er sprake is van een niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van leverancier, heeft leverancier het recht de overeenkomst jegens afneemster te ontbinden.

2.7 In het geval van lid 3 is leverancier bevoegd levering te weigeren, indien zij van afneemster redelijkerwijs mag aannemen dat deze laatste de overeenkomst niet overeenkomstig de wijziging zal nakomen.

2.8 Tenzij anders aangegeven, gelden alle prijzen inclusief B.T.W.

Artikel 3  Levering

3.1 De overeengekomen levertijd vangt eerst aan, of wordt geacht te zijn aangevangen, na ontvangst door leverancier van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden en eventuele aanbetalingen en/of zekerheden.

3.2 Overeengekomen levertijden zullen door afneemster nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering wordt leverancier derhalve uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke gesteld.

3.3 In het geval, bedoeld in lid 2 heeft afneemster niet het recht de overeenkomst zonder meer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de kant van leverancier.

3.4 De goederen worden als geleverd beschouwd, zodra zij door afneemster zijn ontvangen en geaccepteerd, op de overeengekomen plaats.

3.5 Het vervoer van de goederen geschiedt voor rekening van leverancier. Het transportmiddel wordt door leverancier bepaald. Van dit artikellid kan schriftelijk worden afgeweken.

3.6 Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de kosten van de montage van de door leverancier geleverde apparaten niet in de genoemde prijzen inbegrepen. Deze worden, volgens leveranciers montagetarieven en voorwaarden afzonderlijk aan afneemster berekend.

3.7 Indien bij een overeenkomst de montagekosten zijn inbegrepen, komen de in lid 9 en 10 bedoelde kosten ten laste van afneemster, alsmede alle extra kosten, met name de kosten welke ontstaan ten gevolge van het niet nakomen van hieronder genoemde verplichtingen door afneemster.

3.8 Afneemster draagt er zorg voor dat de monteur van leverancier, zodra hij op de plaats van opstelling aankomt, zijn werkzaamheden kan beginnen.

3.9 Alle eventueel bijkomende werkzaamheden, zoals voorzieningen voor het ophangen van automaten, installatie van leidingen, wandkontakten, contactdozen zijn voor rekening van afneemster en worden niet door leverancier verricht en/of geleverd, dan tegen daarvoor afzonderlijk in rekening te brengen prijzen.

3.10 Alle voorzieningen, al dan niet volgens door leverancier aan afneemster verstrekte gegevens en tekeningen gemaakt en/of getroffen, voor de opstelling van te monteren apparaten en/of voor de juiste werking van deze apparaten, zijn, indien deze door derden worden uitgevoerd, voor rekening en risico van afneemster. Leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitvoering daarvan.

3.11 Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft leverancier het recht de montage van door haar geleverde apparaten te weigeren, indien de getroffen voorzieningen, naar het oordeel van leverancier, niet zijn uitgevoerd in overeenstemming met de door leverancier te stellen eisen, zonder tot betaling van enig schadevergoeding aan afneemster gehouden te zijn.

3.12 Leverancier is bevoegd levering van haar food-producten in door of vanwege afneemster ter beschikking gestelde ruimte, welke niet voldoet aan door leverancier te stellen eisen van veiligheid en reinheid, te weigeren en aldus ontstane schade bij afneemster in rekening te brengen.

3.13 Afneemster draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen en voorschriften inzake het milieu door haar en door het personeel, van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in acht worden genomen.

3.14 Indien de monteur ten gevolge van omstandigheden, onafhankelijk van leveranciers wil, niet regelmatig met de montage kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van afneemster.

3.15 Zolang de eigendomsovergang, als bedoeld in artikel 6.1 nog niet is geschiedt, zijn de reeds geleverde goederen niet aan te merken als bestanddeel.

Artikel 4  Deelleveringen

4.1 Indien is overeengekomen dat de levering der gekochte goederen bij gedeelten, hierna te noemen deellevering, al dan niet op afroep, plaatsvindt, wordt iedere levering als in afzonderlijke leveringstransactie beschouwd, met alle daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen van dien.

4.2 Als gevolg van het in lid 1 bepaalde, vindt betaling van de afzonderlijke deelleveringen plaats binnen 14 dagen na factuurdatum van elke afzonderlijke deellevering, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 In het geval van lid 1 is afneemster verplicht iedere afzonderlijke deellevering terstond te aanvaarden.

4.4 Afroeporders worden afgeroepen binnen de bij overeenkomst vastgestelde termijnen.

4.5 Indien afneemster niet nakomt enige deellevering tijdig te betalen, heeft leverancier het recht verdere leveranties op te schorten, zulks met inachtneming van hetgeen in lid 6 is bepaald, totdat afneemster aan haar verplichtingen heeft voldaan.

4.6 In het geval van de leden 4 en 5 heeft leverancier bovendien het recht op grond van toerekenbare tekortkoming de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/ of schadevergoeding te vorderen, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst.

4.7 Indien de nog te leveren goederen door leverancier nog niet zijn gefabriceerd dan wel zijn ingekocht, wordt de schadevergoeding, als bedoeld in lid 6 van dit artikel, gefixeerd op 30% van de koopsom van de nog af te leveren gedeelten.

Artikel 5  Risico

De goederen zijn vanaf het moment dat zij de fabriek of het magazijn van leverancier verlaten voor risico van leverancier.

Artikel 6  Eigendomsvoorbehoud

6.1 De levering van de goederen aan afneemster geschiedt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van eigendom tot het tijdstip, waarop afneemster geheel aan haar overeengekomen tegenprestatie, zoals betaling, inclusief montage en/of andere kosten heeft voldaan, waaronder wordt begrepen de prestatie, verschuldigd wegens het tekort schieten in de nakoming door afneemster van de gesloten overeenkomst.

6.2 Door het aangaan van een overeenkomst door afneemster met leverancier vestigt afneemster bij voorbaat een stil pandrecht op alle door leverancier aan afneemster te leveren goederen tot zekerheid voor de betaling door afneemster aan leverancier van alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van leverancier op afneemster, totdat al die vorderingen zullen zijn voldaan.

6.3 Afneemster heeft voor het in lid 1 en 2 bedoelde tijdstip het recht de goederen door te verkopen, te be- of verwerken, in het kader van haar normale bedrijfsvoering.

6.4 Afneemster is jegens leverancier aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan de goederen vóór de in lid 1 van dit artikel bedoelde eigendomsovergang.

Artikel 7  Betaling

7.1 Betaling vindt plaats in de overeengekomen valuta, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zonder enige aftrek en/of verrekening.

7.2 Betaling vindt plaats stipt binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3 Zodra afneemster weet of redelijkerwijs behoort te weten dat zij haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet deugdelijk kan nakomen, geeft zij hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht aan leverancier, onder vermelding van de omstandigheden die de aanleiding van deze niet-nakoming vormen.

7.4 Indien betaling niet is geschied binnen de overeengekomen betalingstermijn of binnen veertien dagen na factuurdatum, is afneemster, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst in verzuim.

7.5 In het geval van lid 4 is afneemster aan leverancier een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het factuurbedrag, ingaande op de vervaldatum van de factuur, terwijl, indien leverancier genoodzaakt wordt de vordering uit handen te geven, afneemster verplicht is alle gerechtelijke kosten te voldoen, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 10% van de hoofdsom.

7.6 In geval van lid 4 is leverancier bevoegd terstond schadevergoeding voor door de vertraging ontstane schade te vorderen.

7.7 In geval van lid 4 is leverancier bevoegd terstond de overeenkomst te ontbinden.

7.8 In het geval van lid 4 is leverancier bevoegd haar verplichtingen jegens afneemster op te schorten.

7.9 In geval van lid 4 heeft leverancier het recht de geleverde en nog niet betaalde goederen voor rekening en risico van afneemster op te slaan op een plaats van haar keuze.

7.10 Iedere betaling door afneemster strekt in de eerste plaats ter voldoening van de kosten, de rente en daarna van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afneemster dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

Artikel 8  Garantie

8.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, garandeert leverancier de deugdelijkheid en goede kwaliteit van geleverde apparatuur gedurende een garantietermijn van zes maanden, te rekenen vanaf het tijdstip van levering, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk iets anders is overeengekomen.

8.2 Voor goederen of onderdelen van goederen, die de leverancier niet zelf vervaardigt, verleent leverancier slechts garantie, indien en voor zover haar toeleverancier op haar beurt aan leverancier garantie heeft verstrekt. In dit geval stelt leverancier de afneemster bij de aflevering van de goederen en/of diensten op de hoogte van de garantiebepalingen van haar toeleveranciers en de termijn, waarbinnen die garantie kan worden ingeroepen.

8.3 De verplichting, die volgt uit het hierboven in lid 1 bedoelde geldt voor leveranciers slechts, indien afneemster aantoont dat de ondeugdelijkheid of het gebrek is ontstaan binnen de in lid 1 vermelde garantietermijn en uitsluitend het gevolg is van de ondeugdelijkheid of slechte kwaliteit van het gebruikte materiaal, de fabricage of de uitvoering.

8.4 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel anders dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen afneemster;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. in overleg met afneemster aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
f. materialen of zaken die afneemster aan leverancier ter bewerking zijn verstrekt;
g. door afneemster van derden betrokken onderdelen voor zover de derde geen garantie aan afneemster heeft verstrekt;
h. het gebruik van niet door leverancier geleverde grondstoffen voor wat betreft apparaten en/of automaten.

8.5 Wanneer de garantie, als vermeld in dit artikel, van toepassing is, is leverancier gehouden het ondeugdelijke te harer beoordeling te vervangen of te herstellen.

8.6 Vervanging strekt niet verder dan het kosteloos toezenden van een nieuw exemplaar.

8.7 Indien leverancier ter voldoening van zijn garantieverplichtingen onderdelen/goederen vervangt, worden de vervangen onderdelen/goederen eigendom van leverancier.

8.8 Onverminderd de vervanging of het herstel, blijft de oorspronkelijke garantietermijn gehandhaafd.

8.9 Terzake van de door leverancier uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van zes maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van leverancier om in geval van ondeugdelijkheid, de betreffende werkzaamheden voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten.

8.10 Het beweerdelijk niet nakomen door leverancier van zijn garantieverplichtingen ontslaat afneemster niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met leverancier gesloten overeenkomst.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Leverancier is voor schade, toegebracht aan afneemster en/of derden door leverancier of door de personen of hulpmiddelen, van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, niet aansprakelijk, behoudens het bepaalde in artikel 8 en behoudens wanneer er sprake is van opzet of grove schuld.

9.2 Leverancier is jegens afneemster nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, bedrijfsschade, indirecte schade, schade van derden en/of gederfde winst, behoudens wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van leverancier zelf.

9.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die door afneemster en/of derden wordt geleden, welke direct of indirect is veroorzaakt door het product zelf, behoudens wanneer leverancier moet worden beschouwd als producent in de zin van artikel 185 boek 6 NBW en de leden a t/m f van dat artikel niet van toepassing zijn en dan nog slechts voor de schade als bedoeld in artikel 190 boek 6 NBW.

9.4 Ongeacht hetgeen is overeengekomen is leverancier, uit welke hoofde ook, in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de factuurwaarde van de goederen, ten gevolge waarvan afneemster schade heeft geleden.

9.5 Adviezen door leverancier gegeven met betrekking tot kwaliteiten, uitvoeringsvormen, maten etc. worden naar beste weten verstrekt, doch afneemster kan jegens leverancier in verband met bedoelde adviezen geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding.

9.6 In geval van fabricage van goederen naar tekening, modellen, monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords, van afneemster ontvangen of van derden in opdracht van afneemster, neemt afneemster de volle garantie op zich en vrijwaart zij leverancier te dienaangaande, dat door de fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast.

9.7 Indien enige derde op grond van een beweerd recht tegen de fabricage en/of levering van bedoelde goederen bezwaar maakt, is leverancier zonder meer bevoegd terstond de fabricage en/of levering te staken en vergoeding van gemaakte kosten van afneemster te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding en zonder dat afneemster harerzijds jegens leverancier recht heeft op schadevergoeding.

9.8 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan of verloren gaan van goederen van afneemster en/of derden, die haar in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst mochten worden toevertrouwd, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de kant van leverancier.

9.9 Afneemster vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden op vergoeding van schade jegens afneemster op grond van aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.

Artikel 10  Ontoerekenbare Tekortkoming

10.1 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt onder ontoerekenbare tekortkoming verstaan: elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien die nakoming van de overeenkomst door leverancier blijvend of tijdelijk verhindert. In ieder geval wordt onder ontoerekenbare tekortkoming begrepen:
* niet, niet deugdelijke of niet tijdige levering door toeleveranciers aan leverancier;
* ziekte van personeel van leverancier;
* gebreken in hulp- en transportmiddelen;
* brand;
* werkstaking;
* verkeersbelemmeringen;
* overheidsmaatregelen;
* oorlog of andere onlusten;
* weersinvloeden.

10.2 In het geval van lid 1 is leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst, of haar verplichtingen met de duur van de ontoerekenbare tekortkoming op te schorten, zonder dat afneemster recht heeft op schadevergoeding jegens leverancier.

10.3 In geval van ontoerekenbare tekortkoming aan de zijde van afneemster, heeft leverancier te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden en, tenzij nakoming van de overeenkomst door afneemster blijvend onmogelijk is, het recht haar verplichtingen jegens afneemster op te schorten met de duur van de tekortkoming, zonder dat afneemster recht heeft op enigerlei vorm van schadevergoeding.

Artikel 11  Recht op Reclame

11.1 Indien de geleverde goederen en/of diensten niet beantwoorden aan de eisen van de overeenkomst, heeft afneemster het recht alsnog deugdelijke nakoming van de overeenkomst jegens leverancier te vorderen, hierna te noemen reclame.

11.2 Het recht op reclame geldt slechts, wanneer zij de manco’s, gebreken in het geleverde of vertraging in de levering schriftelijk, binnen acht dagen na constatering van genoemde manco’s, gebreken of vertraging, ter kennis heeft gebracht van leverancier.

11.3 Het recht op reclame bestaat niet, indien de goederen zijn verwerkt of door geleverd.

11.4 Gebreken bij een deel van de levering geven geen recht op weigering van de gehele zending.

11.5 Retourzending van de geleverde goederen is slechts toegestaan indien hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is verkregen van leverancier.

11.6 Het recht op reclame geeft afneemster niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.

Artikel 12  Beëindiging

12.1 Indien afneemster een of meer van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid, ingevolge artikel 248 lid 1, boek 6 Nieuw Burgerlijk Wetboek, niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van haar zaken of haar vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen heeft leverancier het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat een ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst.

12.2 Indien het geval van lid 1 zich voordoet, heeft leverancier het recht verdere leveranties te staken en terstond betaling te vorderen van de reeds geleverde goederen en diensten.

Artikel 13  Industriële eigendom

13.1 Alle door leverancier verstrekte tekeningen, afbeeldingen, product samenstellingen, maten en gewicht opgaven, alsmede alle andere in het kader van de overeenkomst door leverancier aan afneemster verstrekte informatie, blijft eigendom van leverancier, onder uitdrukkelijk voorbehoud van de auteurs-, modellen- en octrooirechten.

13.2 Behoudens voorafgaande uitdrukkelijk, schriftelijke toestemming van leverancier is het afneemster verboden deze bescheiden te (doen) kopiëren of aan derden ter inzage te verstrekken danwel ter beschikking te stellen.

13.3 Indien door leverancier, op verzoek van afneemster een speciale, voor afneemster bestemde verpakking wordt ontworpen en/of product wordt samengesteld, blijven dat ontwerp en/of doe product samenstelling te allen tijde het eigendom van leverancier.

13.4 Indien het geval van lid 3 zich voordoet en afneemster de overeenkomst ontbindt, om welke reden dan ook, is afneemster verplicht het door leverancier vervaardigde speciale verpakkingsmateriaal, voor zover nog voorradig, tegen kostprijs van leverancier af te nemen.

Artikel  14  Geschillen

Eventuele tussen partijen gerezen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in de woonplaats van leverancier, behoudens ten aanzien van geschillen waartoe slechts de Kantonrechter bevoegd is en in geschillen met consumenten, in welke twee gevallen de geschillen zullen worden beslecht door de door de wet aangewezen territoriale competente rechter.

Artikel 15  Toepasselijke Recht

Op de Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing kunnen zijn, is bij uitsluiting het Nederlandse Recht van toepassing, inclusief het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods 1980.